Praktijkbrochure

Op deze pagina vindt u een overzicht van de algemene gang van zaken in onze praktijk.
 
Wat neemt u mee

  • handdoek
  • bij de eerste afspraak: geldig legitimatiebewijs
  • eventueel uw verwijzing, als u verwezen bent door huisarts of specialist

Uw eerste bezoek en de vervolgbehandelingen
Tijdens uw eerste bezoek vindt er een intake en onderzoek plaats. Al uw persoonlijke gegevens worden genoteerd. Vervolgens zal de fysiotherapeut door middel van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het probleem proberen te achterhalen. Samen met u wordt er daarna een plan voor de behandeling opgesteld. De duur van het eerste bezoek, inclusief administratie, is 25 tot 30 minuten.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk voor fysiotherapeutische zorg. Patiënten kunnen ons direct consulteren zonder eerst bij een (huis)arts te zijn geweest. Tijdens de eerste behandeling vindt dan eerst een 'DTF-screening' plaats waarmee wij snel duidelijkheid kunnen krijgen of uw klachten behandeld kunnen worden door de fysiotherapeut. 

Afzeggen
U kunt uw afspraak minstens 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

Afwezigheid van de fysiotherapeut
Bij ziekte of afwezigheid van de fysiotherapeut wordt u vroegtijdig afgebeld en zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt. Bij langdurige afwezigheid van een therapeut, zal er voor vervanging worden gezorgd. Ook hier wordt tijdig over bericht.

Uw gegevens
U hebt het recht uw eigen gegevens in te zien. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling. Aan derden wordt over u en de behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen. Wij zullen alleen gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering toestemming geeft om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

Verslag (verwijzend) arts
Aan het einde van de behandeling en soms als dat tussentijds nodig is, wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts wordt verzonden. 

Archivering
In principe zijn we verplicht om uw gegevens minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij er voor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw gegevens al eerder worden vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Klachten
Mocht u klachten hebben over uw therapeut of over de gang van zaken, dan kunt u contact opnemen met  Wilfried van Grinsven. Ook kunt u terecht bij het KNGF. Wij nemen deel aan de klachtenprocedure van het KNGF.

Betaling
Wanneer u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie vindt betaling rechtstreeks plaats via uw zorgverzekeraar. U krijgt van ons dan geen rekening. De behandelingen worden rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar, mits wij hier een contract mee hebben afgesloten. 

Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waarmee wij geen contract hebben afgesloten of wanneer u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandelingen, ontvangt u van ons een rekening. De kosten kunnen direct per pin worden afgerekend. De tarievenlijst hangt in de wachtkamer.